Vandkvalitet

Vandkvalitet og kontrol

For at sikre forbrugerne drikkevand af god kvalitet føres der løbende kontrol med såvel kvaliteten af grundvandet i indvindingsboringer som af drikkevandet på vandværket og hos forbrugere.
Den offentlige kvalitetskontrol planlægges og udføres efter retningslinjer fra Miljøstyrelsen iht. Lov om Vandforsyning og Drikkevandsbekendtgørelsen.

Der udføres følgende kontroltyper:
• Normal kontrol (råvand/afgang vandværk/hos forbruger)
• Udvidet kontrol (råvand/afgang vandværk/hos forbruger)
• Kontrol med uorganiske sporstoffer
• Kontrol med organiske mikro forureninger
• Begrænset kontrol

Det grundvand, vi bruger til drikkevand, stammer fra nedbør, som gennem en lang periode siver ned gennem jordlagene. Undervejs i denne proces sker der ændringer i vandet, og der afgives bl.a. nogle naturligt forekommende stoffer som magnesium, jern og calcium fra jordlagene til vandet. Disse naturligt forekommende stoffer måles der regelmæssigt for.
Derudover har forskellige menneskelige aktiviteter i naturen bevirket, at en række miljøfremmede stoffer også påvirker vandkvaliteten. Spild af olie, kemikalier m.v. og brug af sprøjtemidler har desværre ført til, at spor af disse miljøfremmede stoffer kan observeres i grundvandet.

Vandanalyse

En vandanalyserapport omfatter kemiske begreber, grænseværdier, koncentrationsangivelser mm. Analyselaboratoriet har udarbejdet en vejledning til læsning af analyserapporter, hvor væsentlige begreber forklares. Se vejledningen Sådan læses en vandanalyse og Hvad betyder det….

Analyserapporter for Veflinge Vandværk

Analyse: Gammel boring 136.1064, marts 2021

Analyse: Afgang vandværk, september 2020

Analyse: Ny boring 136-2001, AR-20-CA-0092820-01, februar 2020

Analyse: Afgang vandværk og Bryggers, oktober 2019

Analyse: Ny boring 136-2001, AR-19-CA-00779530-01 (1) AR-19-CA-00831758-01, marts-maj 2019

Analyse: Afgang vandværk, udvidet kontrol og org. mikroforurening, maj 2018

Analyse: Køkken, begrænset kontrol, maj 2018

Analyse: Afgang vandværk, boring 136.341, boring 136.1064 oktober 2017

Analyse: Afgang vandværk maj 2017

Analyse: Afgang vandværk april 2017

Analyse: Råvand boring marts 2017

Analyse: afgang vandværk udvidet  marts 2017

Analyse: hos forbruger marts 2017

Analyse rapport juni 2016

Analyse rapport maj 2016

Analyse rapport juni 2015

Analyserapportering – Jupiterdatabasen

Analyseresultater indberettes automatisk til Nordfyns Kommune og Jupiterdatabasen. I databasen findes historiske analyseresultater for alle vandværker i Danmark, heriblandt Veflinge Vandværk.

Se tidligere analyserapporter her

Jupiter er GEUS’ landsdækkende database for grundvands-, drikkevands-, råstof-, miljø- og geotekniske data. Databasen er den fællesoffentlige database på området og indgår i Danmarks Miljøportal. Databasen er offentligt tilgængelig. Databasen indeholder information om mere end 280.000 boringer med oplysninger om blandt andet:
  • teknisk opbygning af boringen,
  • geografisk placering,
  • administrative oplysninger,
  • geologisk beskrivelse,
  • vandstandspejlinger og
  • grundvandskemiske prøver og analyser.

Derudover indeholder databasen information om mere end 35.000 vandindvindingsanlæg (vandværker, markvandinsanlæg m.v.) med oplysninger om blandt andet:

  • administrative oplysninger,
  • drikkevandskemiske prøver og analyser,
  • oppumpede vandmængder og
  • tilladelser til vandindvinding

OM GEUS

GEUS er en forsknings- og rådgivningsinstitution i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet. GEUS er partner i Geocenter Danmark. GEUS er tilknyttet Euro GeoSurveys. GEUS’arbejdsfelt – geovidenskabelige undersøgelser, forskning, rådgivning og geologisk kortlægning – er primært knyttet til Danmark og Grønland.