Nyheder

Sidste nyt

12-05-2021: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Onsdag d. 26. maj kl. 19:30 afholder Veflinge Vandværk ordinær generalforsamling i Veflinge Hallens Cafeteria.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. Læs vedtægterne her.

Forslag skal, for at kunne behandles på ordinær generalforsamling, afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Henrik Pøhlsgaard er på valg til bestyrelsen. 

Sten Nicolaisen udtræder, er fraflyttet, og må ikke længere være i bestyrelsen.

Bestyrelsen


23-03-2021: Generalforsamling

Grundet aktuelle Coronarestriktioner er generalforsamlingen, som i henhold til vedtægterne skulle afholdes i marts, udsat på ubestemt tid.


23-03-2021: Analyserapport, boringen ved Veflinge By

Der er i marts 2021 udtaget prøve og foretaget analyser i henhold til kontrolprogrammet. Ingen pesticider er målt over grænseværdierne. Se analyserapporten her.


23-11-2020: Analyserapport, afgang vandværk

Der er i september 2020 udtaget prøve og foretaget analyser i henhold til kontrolprogrammet ved afgang vandværk. Ingen pesticider er målt over grænseværdierne. Se analyserapporten her.


05-04-2020: Analyserapport for den nye boring

Der er i februar 2020 udtaget prøve af råvand fra den nye boring ved Sdr. Esterbølle. Analyserne viser lige som ved tidligere prøver, at der ikke kan registreres pesticider i vandet.

Se analyserapporten her.


 05-04-2020: Referat fra generalforsamling

Referat fra generalforsamling er tilgængeligt under Dokumenter.

Se også under Dokumenter: Regnskab 2019, Budget 2020 og Investeringsplan 2020-2024, som blev fremlagt for og godkendt af generalforsamlingen. Takstblad 2020.


 16-02-2020: Indkaldelse til ordinær generalforsamling

Mandag d. 9. marts kl. 19:30 afholder Veflinge Vandværk ordinær generalforsamling i Veflinge Hallens Cafeteria.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. Læs vedtægterne her.

I henhold til vedtægterne skal forslag for at kunne behandles på ordinær generalforsamling afgives til bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen.

Sten Nicolaisen er på valg til bestyrelsen.

Bestyrelsen


04-11-2019: Indvielse af ny boring og fejring af Veflinges rene drikkevand

Vi glade for, at vi nu kan tage vores nye boring i brug og sende vandet herfra ud i ledningsnettet for at bringe det helt rene vand ud til Veflinge Vandværks medlemmer. Det vil vi gerne fejre ved et lille arrangement, hvor vi vil være værter ved øl, sodavand og rent Veflinge-vand med ”hapser” til.

Vi mødes i teltet ved Veflinge Vandværk (bag Brugsen) kl. 10 lørdag d. 23. november 2019.

Derefter vil der være mulighed for at se den nye boring. Vi går/cykler ud til boringen ved Sdr. Esterbølle omkring kl. 10.45. Der er ca. 3,5 km ud til boringen, og der kan være vådt og mudret, så tag tøj og fodtøj på efter vejret.

Find vej: Gå til højre ad vejen ved gadekæret i Sdr. Esterbølle og drej til højre ad en markvej lige efter gården på højre hånd. Følg markvejen til du når et hus før skoven og drej til højre lige før huset. Der er en lille trampesti ind i skoven, der fører hen til den lysning, hvor boringen er. Turen fra Veflinge Brugs er ca. 3,5 km.

Se billede med vejvisning.


04-11-2019: Analyserapporter

Der er foretaget analyser i henhold til kontrolprogrammet ved Afgang vandværk og Bryggers.

Der er registreret indhold af de to pesticider Chloridazon, desphenyl- og BAM, men ingen af dem er over grænseværdierne.

Se analyserapporterne her: Afgang vandværk og Bryggers

Der er også foretaget analyser af vandet fra den nye boring. Analyserne viser, at der ikke kan registreres pesticider i vandet, og det gælder også det stof, som senest har været i søgelyset, Chlorothalonil-amidsulfonsyre. 

Se analyserapporterne her.


04-11-2019: Suppleanter til bestyrelsen

Melanie og Brian, der blev valgt som suppleanter ved sidste generalforsamling, har valgt at stoppe. Vi mangler derfor to suppleanter. Har du lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet fra næste generalforsamling, er du velkommen til at tage kontakt til en af udvalgsmedlemmerne for at høre, hvad det indebærer. Bestyrelsen har besluttet, at suppleanter kan deltage i arbejdet og alle møder på lige fod med bestyrelsesmedlemmer, dog uden stemmeret.


04-09-2019: Nyt om boring ved Sdr. Esterbølle

Så er der godt nyt fra etableringen af den nye boring og vandledning. Arbejdet skrider planmæssigt frem, og vi glæder os til at kunne betjene alle jer forbrugere med helt rent vand uden pesticider.

Dette er ikke kun godt for os, der bor i Veflinge og omegn, men også for tiltrækningen af nye beboere til området. Som I nok har hørt i medierne, er det snart en sjældenhed med fuldstændigt rent vand i vores samfund, og det kan vi nu tilbyde.

Tag gerne en gåtur op og se den nye boring ved Sdr. Esterbølle. Gå til højre ad vejen ved gadekæret og drej til højre ad en markvej lige efter gården på højre hånd. Følg markvejen til du når et hus før skoven og drej til højre lige før huset. Der er en lille trampesti ind i skoven, der fører hen til den lysning, hvor boringen er. Turen fra Veflinge Brugs er ca. 3,5 km.

Fra Brolundvej kan man lige nu følge gravearbejdet.

Vi forventer at ibrugtage den nye boring omkring 1. oktober.


04-07-2019: Prøveboring – analyseresultater

Så foreligger prøverne af den nye boring, og der er INGEN pesticider registreret – også prøve af det nye stof Chlorothalonil-amidsulfonsyre, som omtales heftigt i medierne, er ikke sporbar i prøverne.

Vil vil fremhæve, at alle værdier er mindre end 0,01 µg/l.

Vi forventer, at ledningsarbejdet påbegyndes ”efter høst”, og at boringen kan idriftsættes i år.

Analyserapporten findes under menupunktet Vandkvalitet.


26-02-2019: Indkaldelse til Generalforsamling

Tirsdag d. 12. marts kl. 19:30 afholder Veflinge Vandværk ordinær generalforsamling i Veflinge Hallens Cafeteria.

Generalforsamlingen afholdes i henhold til vedtægterne. Læs vedtægterne her.

Vi glæder os til at se så mange som muligt.

Bestyrelsen


26-01-2019: Nyt kontrolprogram

Nordfyns Kommune har truffet afgørelse om nyt kontrolprogram for Veflinge Vandværk.

Kontrolprogrammet er sendt til Eurofins, der udfører prøvetagning og analyser for Veflinge Vandværk.

Se kontrolprogrammet her.


22-01-2019: Prøveboring

Veflinge Vandværk har fået tilladelse af kommunen til at lave en prøveboring ved Sønder Esterbølle i
nærheden af Mosegård. Ved generalforsamlingen 2018 blev der oplyst om, at der var ansøgt om tilladelse
til prøveboring på en anden lokation. Der blev ikke givet tilladelse.
Det forventes, at prøveboringen vil ske i februar 2019, hvis vejret tillader det, og resultatet vil sandsynligvis
kunne offentliggøres i løbet af foråret. Der er en begrundet forventning om, at det vil være muligt at
etablere en boring, som kan levere vand til Veflinge Vandværk i løbet af andet halvår 2019.


 

22-01-2019: Analyserapporter

Der er foretaget analyser i henhold til kontrolprogrammet

  • Halvårlig analyse for bentazon på råvand fra boring 136.1065.
  • Årlig analyse for organiske mikroforureninger inkl. indhold af pesticidet desphenyl chloridazon i
    råvand fra begge de aktive boringer.

Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdierne på de aktive boringer.

Indholdet af Bentazon i råvand fra den lukkede boring ligger over grænseværdien for drikkevand.

Se analyserapporterne her: 136.341 (org. mikroforurening)136.1064 (org. mikroforurening), 136.1064 (bentazon)


11-07-2018: Analyserapporter

Der er foretaget analyser af vandkvaliteten iht. kontrolprogrammet:

  • Udvidet kontrol + organisk mikroforurening
  • Begrænset kontrol

ved prøvetagning d. 31. maj og analyseperiode i juni måned.

Der er ikke konstateret overskridelser af grænseværdier.

Der er registreret indhold under grænseværdien af to pesticider, “2,6-dichlorbenzamid (BAM)” og “CGA 108906”. 

Se analyserapporter her.


03-04-2018: Referat fra Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling er afholdt d. 13-02-2018 som annonceret.

Læs referatet her.


03-04-2018: Analyseprogram

På generalforsamlingen blev der udtrykt ønske om, at analyseprogrammet for kontrol af vandkvaliteten blev gjort tilgængeligt på hjemmesiden.

Se Nordfyns Kommunes “Forslag til afgørelse om drikkevandskontrol og boringskontrol for Veflinge Vandværk” samt det meddelte Kontrolprogram.


13-02-2018: Ordinær generalforsamling

Veflinge Vandværk afholder ordinær generalforsamling torsdag d. 8. marts kl. 19:30 i Veflinge Forsamlingshus.

Alle er velkomne til at komme og høre bl.a. en opsummering af årets mange begivenheder, vandværkets økonomi og bestyrelsens forventninger til fremtiden.

Ved generalforsamlingen skal vælges et nyt bestyrelsesmedlem, da Claus Christensen ikke ønsker genvalg.

Bestyrelsen har vedtaget, at de to suppleanter til bestyrelsen, der vælges for et år ad gangen, kan deltage i bestyrelsesarbejdet på lige fod med de valgte bestyrelsesmedlemmer. Dog har suppleanter ikke stemmeret.

Der er derfor mulighed for, at tre nyvalgte medlemmer kan træde ind i bestyrelsesarbejdet.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest d. 1. marts.

Har du spørgsmål eller vil du gerne vide mere om bestyrelsesarbejdet, så kontakt bestyrelsen. Se Kontakt.

Vel mødt – vi håber på stort fremmøde.

Bestyrelsen


16-10-2017: Analyse af vandkvalitet

Der er gennemført analyse for pesticider inkl. desphenyl-Chloridazon på de to fungerende boringer og afgang vandværk.

Analyserapporten viser, at der på prøve-tidspunktet ikke er pesticidkoncentrationer over grænseværdien på 0,1 µg/l, og at det samlede indhold af pesticider ligger under de krævede 0,5 µg/l.

Se alle analyseresultater her.


16-10-2017: Reparationsarbejde på lukket boring er afsluttet

Rambøll foretager kvalitetskontrol af den reparerede boringskonstruktion.

Der er indledt en testperiode, hvor der renpumpes og udtages vandprøver til analyse.


16-09-2017: Overboring går i gang

Arbejdet med reparation af den lukkede boring er allerede gået i gang. Der er indhentet tilbud fra flere leverandører, og det blev firmaet Awell, der blev valgt til at udføre arbejdet.

Det har været så heldigt, at arbejdet med overboring af den nuværende boring kunne sættes i gang umiddelbart efter vurdering af de indkomne tilbud.

Awell har i samarbejde med Henrik Pøhlsgaard allerede stillet riggen klar over boringen, så arbejdet med overboringen kan påbegyndes mandag d. 18. september. Regnen og de våde omgivelser kan give udfordringer, men indtil videre håber man at kunne gennemføre reparationen inden for kort tid. Der bliver udført kontrolmåling af vandkvaliteten efter afslutning af reparationen, og denne vil vise, om boringens kvalitet bliver på niveau med de to øvrige, der er i drift i øjeblikket. Hvis det er tilfældet, vil Veflinge Vandværk stå stærkt ift. at sikre rent drikkevand i fremtiden.


16-09-2017: Analyse for pesticidet Chloridazon-desphenyl

De seneste skriverier om forekomst af pesticidet Chloridazon-desphenyl i drikkevand fra vandværker rundt om i landet har naturligvis også interessere for Veflinge Vandværk og forbrugerne.

Bestyrelsen er opmærksomme på den bekymring hos forbrugerne, der naturligt følger denne debat. Det er en nyopdaget pesticidforekomst i grundvandet og måske en generel udfordring for drikkevandet i Danmark. Der er i øjeblikket flere boringer, der bliver lukket rundt om i landet pga. pesticidforekomster.

Veflinge Vandværk bestiller en analyse af drikkevand (afgang vandværk) for Chloridazon-desphenyl.

Kontrolmålingen af vandkvaliteten efter afslutningen af reparationsarbejdet på den lukkede boring vil også omfatte analyse for dette pesticid.


22-08-2017: Status vedr. lukket boring

Den foreløbige konklusion på undersøgelsen af den lukkede boring er, at boringen skal repareres ved at udføre en overboring. Det vil medføre, at konstruktionen omkring boringens rør bliver fornyet, så det sikres, at vandet kun kan trænge ned til boringens filter igennem de omkringliggende lerlag. Det har vist sig, at pesticiderne i hvert fald trænger ned gennem lækager som er meget tæt ved boringen. Der er påvist gruslommer i den øverste del af boringens forsegling, og lækagerne kan nemt være sådanne lommer i konstruktionen.

Det kunne dog i teorien også være så uheldigt, at der også er lækager gennem naturlige gruslommer i nærheden af boringen. Det vil vise sig, når først boringen er overboret og genudbygget med en forsvarlig forsegling.

Pumpningen fortsætter indtil boringen er repareret, så vi fortsat beskytter drikkevandsmagasinet og de andre boringer.

Der var en samling i boringens rør, som oprindelig blev mistænkt for at være utæt. Det er undersøgt nærmere, og det har vist sig, at den er tæt.

Rambøll udarbejder udbudsmateriale, så der kan indhentes tilbud på arbejdet med at reparere boringskonstruktionen. Når tilbud er indhentet, så udvælges leverandøren og arbejdet sættes i gang. Rambøll vil fungere som rådgiver både i udbudsfasen og i forbindelse med kvalitetssikring.


27-06-2017: Sommerferiestatus fra Rambøll om det forestående arbejde og igangværende undersøgelser

Indholdet af pesticider er generelt faldende under den igangværende testpumpning.

Der bruges to pumper til testpumpningen.

Øverst en hovedpumpe, som giver prøver med en 100% blanding af magasinets vand, og som kører konstant. Prøverne herfra svarer til de normale rutinemæssige boringskontroller. Pesticidindholdet fra den lukkede boring er foreløbigt faldende men stadig højt og på niveau med de prøver der som bekendt findes i Jupiter databasen. Der måles stadig 7 ud af de oprindeligt 8 pesticider fra denne hovedpumpe.

Nederst, cirka 75cm nede i boringens filter sidder der en lille prøvetagningspumpe som kun tændes når der skal tages en prøve. Prøver herfra viser blandingen af det vand, der kommer fra neden. Prøverne svarer til 92% af det vand som ellers strømmer op til hovedpumpen. Den giver med andre ord vandprøver uden de øverste 8% af magasinets vand.

Indholdet af pesticiderne i dette vand er ikke bare jævnt faldende, men niveauerne er også meget lavere og under grænseværdierne. Af de 8 pesticider, der blev målt i starten af testpumpningen, er der kun 2 tilbage, som kan måles. Det er BAM og Bentazon. De øvrige 6 kan ikke måles længere. Så testpumpningen fungerer samtidig som en afværgepumpning for vandforsyningen.

Resultaterne viser, at de fleste pesticider findes i de øverste højst 8% af magasinet. Resultaterne viser også, at den nederste del af magasinet bliver meget bedre efterhånden, som der pumpes.

Det tyder på, at pesticiderne i boringen skyldes nogle meget lokale forhold. Det kunne være både utæthed gennem boringens forsegling og naturlige gruslommer, som går fra terræn og ned til magasinet. Det kunne selvfølgelig også være en menneskeskabt lokal forurening i nærheden. Selv om vi allerede på forhånd ved, at der i hvert fald er fejl på en del af boringens forsegling, så er det dog ikke afgjort endnu, om der også er andre uheldige forhold i nærheden af boringen. Det får vi først afgjort, når boringen er overboret og genopført med en tæt forsegling.

Der er taget et ekstra sæt analyser før ferien, og de bekræfter forhåbentligt de gode tendenser. Samtidig fortsætter testpumpningen så magasinet og den aktive naboboring, fortsat bliver beskyttet mod pesticiderne.


12-06-2017: Nyt om igangværende undersøgelser omkring lukket boring

Veflinge Vandværks bestyrelse har søgt rådgivning hos Rambøll, som har de rette værktøjer til undersøgelse af boringer. Rambøll udtaler om de forestående undersøgelser:

Vi er ved at undersøge, om vandet i grundvandsmagasinet vil blive rent efter en reparation af boringen. Det sker med en konstant testpumpning og specielle vandanalyser. Ved pumpningen bliver pesticiderne i vandet omkring boringen pumpet væk, så vi samtidig undgår, at pesticiderne ikke bare løber med grundvandet til den næste boring. Pumpevandet bliver afledt langt fra boringen og kommer ikke i nærheden af Veflinges vandforsyning.


06-06-2017: Analyserapport fra EurofinsVandprøven, der er analyseret, er taget d. 22. maj 2017 fra “afgang vandværk”, og vandet stammer fra de to boringer, der lige nu er i drift og forsyner forbrugerne.Måleresultaterne overholder kravværdierne.  Se analyserapporten her.
Der er analyseret for Bentazon, og indholdet Bentazon i prøven er mindre end det, der kan måles.Næste prøvetagning sker om ca. en måned.


26-04-2017:Analyserapport fra EurofinsVandprøven, der er analyseret, er taget d. 20. april 2017 fra “afgang vandværk”, og vandet stammer fra de to boringer, der lige nu er i drift og forsyner forbrugerne.Måleresultaterne overholder kravværdierne.  Se analyserapporten her.
Der er analyseret for Bentazon, og indholdet Bentazon i prøven er mindre end det, der kan måles.Næste prøvetagning sker om ca. en måned.


12-04-2017: Rambøll udtaler d. 11. april 2017 om undersøgelsen af boringerne
Boring 136.1065 blev undersøgt i fredags (7/4 2017) med borehulslogging.De øverste 11 m af boringens foringsrør er oprindeligt rapporteret som tætnet udvendigt med bentonit-piller. En skanning med lydbølger viste imidlertid, hvordan den øverste del af forseglingen er opblandet med grusmaterialer. Dette er en fejl fra dengang, hvor boringen blev udført. Desuden indikerede en kameraoptagelse en utæt rørsamling. Samlingen sidder uheldigvis i samme niveau som grusmaterialerne. Det er derfor muligt og sandsynligt, at overfladevand er trængt direkte ind i boringen uden at komme gennem den normale naturlige rensning i jordlagene. Kombinationen af utæt samling og ukorrekt forsegling er den mest sandsynlige forklaring på problemerne i boring 136.1065. Boringen er sat ud af drift og skal repareres. Den vil først blive sat i produktion igen, når det kan dokumenteres, at den kan levere rent vand.Rambøll undersøger også de to andre boringer, der forsyner Veflinge Vandværk. Det er dog nødvendigt at afvente, at boring 136.1065 er repareret og sat i drift igen, før undersøgelsen af de øvrige boringer sættes i gang. To af de tre boringer skal være i drift for at Veflinge Vandværk kan sikre nok vand i hanerne.


12-04-2017: Ny prøveudtagning og analyse for Bentazon
Veflinge Vandværk har d. 11. april bestilt en prøveudtagning og analyse af vandet for Bentazon (afgang vandværk). Prøven omfatter vand fra de to boringer, der pt er i drift. Resultatet af analysen foreligger tidligst om 10 dage. Resultatet offentliggøres her på hjemmesiden og på Veflinge Vandværks
Facebook side.


12-04-2017: Veflinge Vandværk er nu på Facebook
Følg Veflinge Vandværk på
Facebook.


12-04-2017: Pjecen ”Sprøjtefri have” er omdelt til forbrugerne
Danske vandværker skriver i en pressemeddelelse:”Drop sprøjtegiften og brug hakkejernet i haven. På den måde passer du både på vores fælles grundvand og gør samtidig din krop en stor tjeneste.Når vi i Danmark drejer på vandhanen, så kommer der frisk og dejligt vand ud. Og sådan skal det gerne blive ved med at være, men mange mennesker tænker ikke ret meget over, at vi bor lige oven på det grundvand, vi skal drikke.

Tal fra Miljøstyrelsen viser, at sprøjtegift er en del af hverdagen for hver anden danske haveejer, og vandværkerne finder ofte pesticidrester under byområder. Det er fordi, sprøjtegift under befæstede arealer, som for eksempel asfalt og fliser, ikke kan nedbrydes. En anden grund er, at alt for mange haveejere ikke har styr på brug og dosering af plantegifte, når der skal sprøjtes.”Rent drikkevand er et gode, vi måske er ”kommet til” at tage som en selvfølge. Vi ønsker alle, at også vores børn og børnebørn kan tappe rent vand fra hanen. Det kræver, at vi tænker os om.Borgergruppen har knoklet med at få omdelt den lille folder ”Sprøjtefri have” til alle forbrugere siden søndag (9/4) og blev færdige tirsdag. Skulle nogle ikke have modtaget pjecen, kan den hentes i Dagli’ Brugsen Veflinge. Stor tak til borgergruppen!Pjecen giver god inspiration til at holde have og indkørsel i ”fin form” uden brug af sprøjtegift. Uanset, om du som borger modtager vand fra Veflinge Vandværk eller et af nabovandværkerne er pjecens budskab relevant, måske ligger din have faktisk over det grundvandsmagasin, som forsyner husstande, skole og børnehave i Veflinge. Se indvindingsområdet til Veflinge Vandværk her. Se video om Sprøjtefri have.


12-04-2017: Information til borgere, der ikke er digitale/på internettet
Bestyrelsen ønsker at informere alle forbrugere om Nyheder, som offentliggøres på hjemmesiden og på Facebook.Det er ikke alle forbrugere, der er på internettet, men mange forbrugere synes bedst om at modtage information via hjemmeside og Facebook. Derfor er det ikke hensigtsmæssigt at husstandsomdele information til alle forbrugere. De borgere, der ikke kan modtage informationen via hjemmeside/Facebook eller finder det tilstrækkeligt med mundtlig information fra naboer eller andre, kan tilmelde sig en service, hvor printet information leveres i postkassen. Hvis du kender en forbruger, der ikke er ”digital”, kan du hjælpe ved at give følgende oplysning videre: Tilmelding via email eller brev, oplys navn og adresse, mrk. “Nyheder pr. brev”

– Sekretær, Sten Nicolaisen, Bystævnet 8, 5474 Veflinge, Email sni@airteam.dk


12-04-2017:  Opsamling af væsentlige input fra Borgermødet på Veflinge Skole d. 03-04-2017
Bestyrelsen og repræsentanter fra Nordfyns Kommune besvarede spørgsmål, der forud for mødet var fremsendt af en arbejdsgruppe bestående af borgere fra Veflinge Vandværks forsyningsområde

  • Der ønskes en mere tydelig information om vandværkets aktiviteter og tiltag for at sikre rent drikkevand samt resultater af vandkvalitetsanalyser. Information bør ske via kanaler, som er målrettet flere borgergrupper og ikke kun via fx hjemmeside og Facebook
  • Bestyrelsen bør arbejde for en langsigtet og holdbar løsning ift. at forsyne forbrugerne med rent drikkevand
  • Den enkelte forbruger er selv medansvarlig for at sikre rent grundvand ved at undgå selv at benytte sprøjtegift i have og indkørsel. Private brønde, der ikke længere anvendes, skal lukkes forsvarligt efter forskrifterne, så nedsivning af miljøfremmede stoffer til grundvandet ikke sker ad den vej

Bestyrelsen har efter borgermødet besluttet at husstandsomdele pjecen ”Den sprøjtefri have” til alle forbrugere under Veflinge Vandværk, og bestyrelsen har bedt arbejdsgruppen om hjælp til omdelingen, som tog imod opgaven men også har erkendt, at det ikke er muligt at gennemføre gentagne husstandsomdelinger til alle forbrugere udelukkende via hjælp fra frivillige. Dertil er arbejdet for tidskrævende.


12-04-2017: Infoskærm i Dagli’ Brugsen Veflinge
Infoskærmen i Brugsen er pt midlertidigt ude af drift. Der arbejdes på at gøre infoskærmen aktiv igen hurtigst muligt.

På Infoskærmen i Dagli’ Brugsen Veflinge har man fra d. 5. april og en uge frem kunne se, hvad bestyrelsen har sat i gang umiddelbart efter Borgermødet på Veflinge Skole d. 3. april. Se infoside nr. 1 og nr. 2.


06-04-2017: Nyt om boringerne
Boringen, der er mistænkt for at være forureningskilde, er nu lukket ned, og undersøgelse af den starter fredag d. 07-04-2017.


05-04-2017: Læs slides fra Borgermøde på Veflinge Skole d. 03-04-2017 her.


Oktober 2016: SMS-service
Vi har desværre konstateret, at nogle forbrugere ikke får vores SMS-beskeder. Årsagen er den måde,  man er registreret ved sin teleudbyder på. Hos teleudbyderen kan man vælge, om nummeret må være offentligt eller ikke. For at modtage vores SMS-beskeder fremover, kan man enten ændre sin registrering til “offentligt” eller henvende sig til vandværket med sit nummer, så kan vi manuelt sætte det ind i systemet.